2 września 2020

Regulamin konkursu Ferguson Smart Home

Regulamin konkursu "Ferguson Smart Home"

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ferguson Smart Home”.

2. Organizatorem Konkursu jest Ferguson Sp. z o.o. ul. Dworska 1, 61-619 Poznań.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie

www.ferguson-digital.eu w dniach 02.09. – 30.09.2020 roku

(do godziny 12:00 w południe).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Ferguson Sp. z o.o.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Ferguson Sp. z o.o.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) zapisała się na newsletter na stronie https://sklep.ferguson.pl/pl/i/Newsletter/31

c) otrzymała potwierdzenie zapisania się na newsletter

d) wypełni ankietę za pośrednictwem formularzy Google, link na stronie konkursu

e) polubi profil Ferguson na FB

f) udostępni post z konkursem na FB jako publiczny.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest: centrala Ferguson Smart Home FS1SH (x3), dla wszystkich uczestników kody rabatowe do sklepu intenretowego Ferguson.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu spłenili warunki i zasady wymienione w § 2 .

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość email w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres marketing@ferguson.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy Ferguson, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

7. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagrody uczestnik zobowiązany będzie do jego pokrycia we własnym zakresie, na co – przystępując do Konkursu – wyraża zgodę.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracji przez Ferguson Sp. z o.o. w celach handlowych i marketingowych w tym na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Administratorem danych osobowych jest firma Ferguson sp. z o.o., klauzula informacyjna dostępna na stronie http://ferguson-digital.eu/ki

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.ferguson-digital.eu Facebook i Google nie są partnerami konkursu.

 

Powrót