25 lutego 2019

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU
"Zarejestruj produkt Ferguson i wygraj nagrodę"

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Zarejestruj produkt Ferguson i wygraj nagrodę".
2. Organizatorem Konkursu jest Ferguson Sp. z o.o. ul. Dworska 1, 61-619 Poznań.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie
www.ferguson-digital.eu w dniach 01.01. - 31.12.2019 roku
(do godziny 12:00 w południe).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za
zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Ferguson Sp. z o.o.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Ferguson Sp. z o.o.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) zakupiła produkt firmy Ferguson sp. z o.o.
c) zarejestrowała produkt i wypełniła poprawnie formularz na stronie www.ferguson-digital.eu/rejestracja
d) otrzymała potwierdzenie rejestracji produktu

§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest: Kamera sportowa Ferguson Extreme Action Cam.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania
konkursu,zarejestrowali produkt firmy Ferguson.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące
zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość email w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia
Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres
marketing@ferguson.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy Ferguson, na adres wskazany przez Laureata, na terenie
Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
7. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagrody uczestnik zobowiązany będzie do jego
pokrycia we własnym zakresie, na co – przystępując do Konkursu – wyraża zgodę.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska,
adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. Wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracji urządzenia przez Ferguson Sp. z o.o. w celach handlowych i
marketingowych w tym na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych
osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w
Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególny


Bądź na bieżąco z nowinkami od Ferguson’a, aktualizacjami oprogramowania
i zyskaj 10% rabatu na zakupy w naszym sklepie firmowym.


Powrót