Deklaracje zgodności

Deklaracje zgodności – dokumenty wystawiane przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiące wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw i/lub norm.